Reklamace a vrácení zboží:

Formulář pro vrácení zboží

Adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží: Andrea Čudová, Palachova 1882/21, Hradec Králové, 500 12

Telefonní číslo: 774996636

Storno objednávky:

Objednávku lze v e-shopu Andrestore.cz bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání. To však platí pouze, když ještě objednávka nebyla vyexpedována (platí hlavně u dobírek).

Odstoupení od smlouvy:

1) Vrácení zboží

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit, a to bez jakékoliv sankce.
Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu: Andrea Čudová, Palachova 1882, Hradec Králové, 500 12 kompletní, včetně příslušenství, dárků atd. Zboží musí být bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami (pokud produkt cedulku má) a v limitu 14 dnů. Pokud spotřebitel vrací část objednávky, je také povinen vrátit včetně dárků a příslušenství.

Zboží nelze vracet na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží prodejce nepřijme!
Spotřebitel je povinen vyplnit formulář pro vrácení zboží!

Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu (oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem ani ničím jiným) a označené původní identifikační etiketou zboží, pokud ji produkt obsahuje.
Originální krabici od bot v žádném případě nelze použít jako poštovní obal!

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé či nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě následkem volby nevhodného obalu. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o náhradu škody či si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění veškerých podmínek a doručení zásilky prodávajícímu bude s kupujícím následně uskutečněno finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady na vrácení zboží (především poštovné) ponese kupující.

Vrácení zboží lze kompenzovat dvěma způsoby:

  • Vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.
  • Zápočtem k následující objednávce (na hodnotu vracené kupní ceny bude vystaven časově neomezený kredit/voucher)

2) Služba „Snadné vrácení“ během lhůty pro odstoupení

1. Základní ustanovení:
Kupující si společně se zbožím může zakoupit doplňkovou placenou službu, díky které může během 14denní lhůty pro odstoupení snadno vrátit a již neplatí při vracení poštovné. Kupující donese vhodně zabalené zboží na kteroukoli pobočku smluvního partnera Prodávajícího (dále jen „služba“). Smluvními stranami tohoto vztahu jsou Prodávající jako poskytovatel služby a kupující jako objednatel služby. Tato služba řeší pouze přepravu. Ostatní záležitosti jako vrácení kupní ceny či reklamace se řeší samostatně podle příslušných ustanovení těchto obchodních podmínek.

2. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena, pokud kupující spolu s objednávkou zboží, potvrdí v tzv. košíku i službu „Snadné vrácení“, Prodávající mu vystaví fakturu, a kupující ji zaplatí.

3. Popis služby:
Prodávající zaručuje kupujícímu, že mu poskytne snadnější vrácení (přepravu) zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže. Tato služba je nepřenosná a vztahuje se pouze na zboží z objednávky, ke které byla tato služba zakoupena a lze ji využít pouze jednou.

4. Podmínky využití služby:
Prodávající je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout kupujícímu možnost pohodlnějšího vrácení (přepravu) zakoupeného zboží bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, když
• Kupující objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při koupi zboží, jehož se služba týká;
• Kupující uhradí službu řádně a včas;
• Kupující neodstoupí od smlouvy na koupi zboží, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
• Kupující uplatní službu nejpozději 14. den od převzetí zboží z objednávky, na kterou se služba vztahuje osobně na jedné z poboček poskytovatele, příp. poboček jeho smluvních partnerů, jako Zásilkovna.cz, v rámci řádné otevírací doby;
• Kupující nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
• Kupující prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;
• Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

5. Vrácení ceny služby: V případě, že je kupujícím spotřebitel, má právo od smlouvy na poskytování služby odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, avšak v takovém případě musí vydat i veškeré bezdůvodné obohacení zpět prodávajícímu nejpozději v okamžiku odstoupení.

3) Reklamační řád a záruka

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop Andrestore.cz žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky pečlivě zkontrolujte, zda není obal poškozen a případnou škodu reklamujte ihned při převzetí zásilky u doručovatele. Pokud při převzetí zjistíte poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, požadujte od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu. Veškeré zboží nabízené v našem internetovém obchodě www.andrestore.cz je před odesláním kontrolováno. Případné reklamace na zakoupené zboží vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.
Kontrolujte prosím produkty neprodleně po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
• běžným používáním – změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení
• mechanickým poškozením – nesprávným použitím
• nesprávným skladováním
• nesprávnou údržbou a čištěním
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

Postup při reklamaci:
• informujte nás o reklamaci formulářem / e-mailem. Ke zprávě o reklamaci připojte fotografie vady!
• následně vám sdělíme, zda máte zboží zaslat doporučenou zásilkou na adresu Andrea Čudová, Palachova 1882/21, Hradec Králové, 500 12
• k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list a vyplňte reklamační formulář, který naleznete zde.
Vaše reklamace bude vyřešena v souladu se zákonem a co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodejcem. V případě delších reklamací vás budeme informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
• na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, pokud je to odstranitelná vada
• na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání
• na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a není požadována výměna zboží

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Pokud věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, dle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Formulář pro REKLAMACI

Délka záruční lhůty

Zákazník (spotřebitel) – je soukromá osoba (nepodnikatel), která kupuje zboží pro svou osobní potřebu čímž je dána záruční lhůta dle občanského zákoníku v délce 24 měsíců od data prodeje.

Zákazník (podnikatel) – je právnická osoba zapsaná v obchodním nebo živnostenském rejstříku, která kupuje zboží pro podnikatelské použití. V tomto případě se jedná o kupní smlouvu dle obchodního zákoníku, který neurčuje délku záruční doby. Standardně poskytujeme záruční dobu v délce trvání 12 měsíců od data prodeje.