ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti Andrea Čudová (ANDRE STORE)

se sídlem Týnišťská 670, Třebechovice pod Orebem, IČO: 87544211, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 18. 1. 2011, evidující úřad 360201 – Magistrát města Hradce Králové,
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.andrestore.cz

Správcem osobních údajů je společnost Andrea Čudová, se sídlem Týnišťská 670, Třebechovice pod Orebem, IČO: 87544211, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 18. 1. 2011, evidující úřad 360201 – Magistrát města Hradce Králové (dále jen „správce“ nebo „my“).

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují.

E-shop: Internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na www.andrestore.cz;
GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Obchodní sdělení: zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná za účelem propagace obdobných výrobků a služeb,
Objednávka: dokončená transakce zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke zboží, stisknutím příslušného tlačítka „potvrdit objednávku“
Objednávkový formulář: formulář určený k vyplnění Osobních údajů kupujícího, včetně výpisu zvoleného zboží, který slouží k uzavření kupní smlouvy
Osobní údaje: jakékoli informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat;
Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potencionálního zákazníka, uživatele, označován také jako „vy“;
Zpracovatel: vykonává činnosti Zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce;
Zpracování osobních údajů: je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;
Zvláštní kategorie osobních údajů: takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;

Kategorie osobních údajů

Pro prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.
Jsou to:
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, fakturační údaje, bankovní spojení, login k uživatelskému účtu, chování v uživatelském účtu, informace o zakoupeném zboží, IP adresa, cookies.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje: Uživatelé poskytují dobrovolně osobní údaje správci prostřednictvím E-shopu, a to, okamžikem registrace nebo Objednávkou na E-shopu, či jakýmkoliv jiným způsobem (např. e-mailem, telefonicky), komunikuje s podporou E-shopu, nebo jiným obdobným způsobem.

Veřejně dostupné osobní údaje: Správce může zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které jsou dobrovolně poskytovány.

Webové stránky: Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie vašeho chování na webových stránkách nebo v E-shopu např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, případně prostřednictvím aplikace, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)
Tato data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.
Sociální sítě. Správce má profil na Facebooku a Instagramu. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, mobilní telefon, bankovní spojení, login k uživatelskému účtu, chování v uživatelském účtu, informace o zakoupeném zboží, IP adresa, cookies.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 roků od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

D. Marketingové soutěže
V případě výhry v marketingové soutěži může zaznamenat podobiznu výherce (foto, video), za účelem zajištění transparentnosti. Toto Zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

E. Platební karty
Nemáme údaje o vašich platebních kartách, těmi disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

F. Hodnocení spokojenosti zákazníků
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci hodnotících služeb, do nichž je náš E-shop zapojen. Ten vám bude zaslán krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme Zpracovatele, který hodnotící službu provozuje; tomu pro tyto účely můžeme předávat zejména informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Tento postup je umožněný na základě našeho oprávněného zájmu propagovat obdobné výrobky a služby.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@andrestore.cz

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:
Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z EU nebo ze zemí bezpečných podle rozhodnutí Evropské Komise. Všichni tito partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim je správce zpřístupnil.

Naši Zpracovatelé jsou účetní firma, přepravci, e-mailingové služby, vývojáři nebo marketingoví specialisté, poskytovatelé software a cloudová řešení. Podrobnosti o našich Zpracovatelích poskytujeme na vyžádání.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.
Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@andrestore.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 774 996 636

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Dle čl. 17 GDPR máte také právo na výmaz Osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro Zpracování těchto osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu Osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

V. Závěr

Tyto zásady mohou být změněny pouze písemně. O tom budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek správce.
V případě jakýchkoliv dotazů stran našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím s důvěrou obraťte prostřednictvím e-mailu info@andrestore.cz.
Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, kontaktujte nás prosím. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 9. 2021

Používáme cookies

Používáme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našeho e-shopu. S dalším prohlížením předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Co je cookie?
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje e-shopu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení e-shopu bylo mnohem složitější. Některé soubory cookie mohou nicméně tím, že ukládají navštívené webové stránky, představovat riziko pro ochranu vašich osobních údajů. Soubory cookie uložené v počítači můžete kdykoliv odstranit nebo jejich ukládání zablokovat. Zablokování souborů cookie však může způsobit, že některé služby e-shopu nemusí fungovat správně.